Stadgar

Stadgar för kurdiska kvinnors självständiga föreningen i Uppsala:

Målsättning: Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall föreningen motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor och ungdomar, speciellt bland kurder i Uppsala. Föreningen skall också samla och sprida information om de kulturella, sociala, politiska och ekonomiska mekanismer som orsakar detta förtryck.

Medlemskap: Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som är öppen för alla som stöder föreningens målsättning, och delar de värderingar och den syn på kvinnoförtryckets mekanismer och kvinnors och ungdomars rättigheter, som uttrycks föreningens programförklaring.

Organisation: Kurdiska kvinnors förening är baserat på frivilligt arbete, men i den mån finansiering kan ske kan föreningen besluta om att anställa personer för att de på hel eller deltid skall kunna ägna sig åt arbete i enlighet med föreningens målsättning. Medlemsmötet är högsta beslutande organ i Kurdiska kvinnors förening, och väljer styrelsen. Den löpande verksamheten leds av en ledningsgrupp bestående av frivilliga personer. Styrelsen delegerar normalt beslutanderätt gällande den löpande verksamheten till ledningsgruppen som ansvarar inför styrelsen.

Medlemsmötet: Ordinarie medlemsmöte, eller årsmöte, hålles varje år i maj. Extra medlemsmöte kan kallas efter beslut i styrelsen, eller om 1/3 av medlemmarna så kräver.

· Kallelse med dagordning skall utgå till föreningens medlemmar minst 14 dagar före medlemsmöte.

 • Alla medlemmar har motionsrätt, och styrelsen skall i god tid före medlemsmöte informera om formerna för motionsförfarandet.
 • Årsmötet kan bestämma om stadgeändring.
 • Beslut vid medlemsmötet tas med enkel majoritet.
 • För beslut om ändring av villkoren för medlemskap krävs 2/3 majoritet.
 • För beslut om ändring av programförklaringen krävs ett enhälligt beslut i styrelsen samt  ett beslut med 2/3 majoritet av medlemsmötet.
 • Årsmötet kallas av styrelsen.
 • Årsmötet väljer föreningens styrelse efter förslag av valberedningen.
 • Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre personer, samt två revisorer.
 • Årsmötet tar ställning till verksamhetsberättelsen, ekonomisk rapport och revisionsberättelse, samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Årsmötet bestämmer om medlemsavgiftens storlek.

Valberedningen utarbetar ett förslag till styrelse, valberedning och revisorer. Valberedningen har rätt att föreslå egna medlemmar till förtroendeposter. Förslaget till styrelse bör förankras bland föreningens anställda.

Styrelsen är mellan medlemsmötena beslutande organ i föreningen , och ansvarar tillsammans med ledningsgruppen för den löpande verksamheten.

 • Styrelsen består av tre, fem eller sju medlemmar varav en ordförande, en ekonomiansvarig och en informationsansvarig.·
 • Firmaantecknare är föreningens ordförande och kassör.
 • Mandatperioden är ett år men kan förlängas.
 • Kvinnor skall utgöra en majoritet i föreningens styrelse.
 • Ledningsguppens medlemmar adjungeras utan rösträtt till styrelsens möten.
 • Styrelsen beslutar om de anställdas löner och andra anställningsvillkor efter sedvanligt förhandling.
 • Styrelsen antar medlemmar i föreningen och beviljar utträde.

Ledningsgruppen ansvarar för den löpande verksamheten och rapporterar regelbundet om denna till styrelsen. Tillsammans med styrelsen är den ansvarig för att utforma strategier för arbetet.

Socialt arbete Aktivt socialt arbete är central del av föreningens verksamhet. Allt socialt arbete i föreningens regi skall ske i programförklaringens anda och med den största respekt för de enskilda kvinnornas och ungdomarnas integritet och säkerhet. De anställda och frivilliga är engagerad i sådan verksamhet ålägges samma tystnadsplikt som gäller för offentligt anställda socialarbetare.

Informationsverksamhet. föreningens informationsverksamhet och speciellt radioprogrammet har som uppgift att sprida kunskap om föreningens syn på frågor rörande förtryck och exploatering av kvinnor och ungdomar, samt informera om föreningens sociala verksamhet. En viktig del i detta arbete är att organisera och stödja sådana kulturella aktiviteter som på ett konstnärligt sätt fokuserar problem som föreningen arbetar med.

Uteslutning av medlem kan ske efter rekommendation av styrelsen och efter beslut med 2/3 majoritet av medlemsmötet.

Föreningen kan upplösas efter ett enhälligt beslut i styrelsen och efter beslut med 2/3 majoritet av medlemsmötet.

Kommentarer inaktiverade.